About Jihan Lee
Jihan Lee
Jihan Lee writes about tech, going green and anything in-between. You can follow Jihan on Twitter @ji_han_lee